Hosting เช่าโฮสติ้ง เช่า host จดโดเมน จดทะเบียนเว็บไซต์ ตรวจสอบโดเมน.

หน้าหลักเช่า hostingจดโดเมน ร้านค้าออนไลน์ อีเมล์ โฮสติ้ง รับทำเว็บไซต์ บริษัท ด่วน รับดูแลเว็บไซต์ บริษัท ติดต่อ  BizQSoft hosting

 


จดโดเมน

จดโดเมนคืออะไร

การจดโดเมน ก็คือ การจดทะเบียนเว็บไซต์ที่คุณตั้ง เช่น www.ชื่อเว็บไซต์ของคุณ.com

โดเมน หรือ เว็บไซต์ เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เนื่องจากไอพีแอดเดรสนั้นจดจำได้ยากกว่า และเมื่อการเปลี่ยนแปลงไอพีแอดเดรส ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้หรือจดจำไอพีแอดเดรสใหม่ ยังคงใช้โดเมนเนมเดิมได้ต่อไปหากคุณต้องการมีเว็บไซต์เป็นของคุณเองก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบโดเมนก่อน ว่าโดเมนนั้นว่างอยู่หรือไม่ หลังจากนั้นจึงทำการจดโดเมน ซึ่งผุ้ให้บริการ จะมีฟอร์มให้คุณตรวจสอบโดเมน เหมือนกับฟอร์มด้านซ้ายมือ

หลังจากที่ได้จดโดเมนเรียบร้อยแล้ว คุณต้อง เช่าโฮสติ้ง เพื่อใช้ในการเก็บไฟล์เว็บไซต์ ซึ่งในขัั้นตอนนี้ ผู้ให้บริการจดทะเบียนเว็บไซต์ จะรวม MX Server และ ระบบ Control panel ให้คุณด้วย เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลของคุณ เช่น อีเมล์ , ftp , mysql ,backup ข้อมูล ฯลฯ

เมื่อคุณทำการจดโดเมนและเช่าโฮสติ้งเรียบร้อยแล้ว ทางผุ้ให้บริการจะจัดส่ง รายละเอียดการเข้าใช้งานระบบให้คุณ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้ใช้งาน ,รหัสผ่าน, ftp url, ftp port และคำแนะนำต่างๆ ฯลฯ จากนั้นคุณต้องดำเนินการออกแบบเว็บไซต์ของคุณแล้วนำไฟล์เว็บไซต์ของคุณ อัพโหลดไปยัง ftp server โดยใช้โปรแกรมจำพวก FTP ต่างๆ ซึ่งข้อมุลเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ ที่นี่

นามสกุลเว็บไซต์ (.com .net .info .org .co.th .biz .tv .asea .in.th .or.th .go.th)

นามสกุลเว็บไซต์ มีไว้เพื่อระบุประเภทของเว็บไซต์ว่าเป็นเว็บไซต์ประเภทไหน เช่น เว็บนามสกุล .com ระบุว่าเป็นเว็บไซต์จดทะเบียนประเภทการค้า เว็บนามสกุล .co.th ระบุว่าเว็บไซต์นั้นเป็นเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

ความหมายของนามสกุลเว็บไซต์

.com ย่อมาจาก commercial หมายถึง การค้า บริษัท องค์กร
.net ย่อมาจาก network หมายถึง เครือข่าย
.org ย่อมาจาก organization หมายถึง องค์กรไม่หวังผลกำไร
.biz ย่อมาจาก business หมายถึง องค์กร บริษัท ห้างหุ้นส่วน คล้ายกับ .com
.info ย่อมาจาก information หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศ
.us ย่อมาจาก united states หมายถึง ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศนี้ด้วย
.co.th ย่อมาจาก commercial in Thailand หมายถึง บริษัทหรือองค์กรที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
.ac.th ย่อมาจาก academic in Thailand หมายถึง โรงเรียน มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
.or.th ย่อมาจาก organization in Thailand หมายถึง องค์กรไม่หวังผลกำไรที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
.in.th ย่อมาจาก individual in Thailand หมายถึง บุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
.net.th ย่อมาจาก network in Thailand หมายถึง หน่วยงาน/องค์กรทำธุรกิจด้านเครือข่ายที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

การย้ายโดเมน
การย้ายโดเมนคือการเปลี่ยนผู้ให้บริการจดโดเมนหรือจดทะเบียนเว็บไซต์ซึ่งการย้ายนี้จะไม่มีผลใดๆกับข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน

อยากมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง จะทำอย่างไร

1.ขั้นตอนแรกคุณต้องตั้งชื่อเว็บไซต์ แล้วนำชื่อนั้นไปตรวจสอบว่ามีไครใช้ชื่อนั้นอยู่หรือไม่
2.เมื่อได้ชื่อที่ต้องการแล้วคุณต้องนำชื่อนั้นไปจดทะเบียนโดเมนหรือจดทะเบียนเว็บไซตกับผู้ให้บริการ
3.หลังจากที่คุณจดโดเมนเรียบร้อยแล้วคุณต้องเช่าพื้นที่ Hosting เพื่อใช้เก็บข้อมูลเว็บไซต์ของคุณ

เอกสารที่ใช้ในการจดโดเมน

.CO.TH ใช้ทำเว็บไซต์ของบริษัท ห้างร้านโดยทั่วไป ซึ่งจะใช้ หนังสือรับรองบริษัท(ภ.พ.20) หรือ ใบทะเบียนการค้า(ทค.0401,พค.0401)

.OR.TH ใช้ทำเว็บไซต์ของส่วนราชการ และชื่อโดเมนต้องเป็นชื่อขององกร หรือตัวย่อของชื่อองค์กรนั้นๆ ต้องใช้สำเนาเอกสารทางราชการเป็นหลักฐานการจดทะเบียน เข่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งหน่วยงาน เป็นต้น

.AC.TH ใช้ทำเว็บไซต์ของสถานศึกษาต่างๆ ชื่อของโดเมนที่จดทะเบียนต้องเป็นชื่อของสถานศึกษานั้นๆ หรือชื่อย่อของชื่อสถานศึกษา ใช้สำเนาเอกสารการขออนุญาตก่อตั้งสถานศึกษาเป็นหลักฐาน

.GO.TH ใช้ทำเว็บไซต์ของส่วนราชการของประเทศไทย เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล เอกสารที่ใช้จะเป็นหนังสือที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งจะต้องระบุชื่อโดเมนเนม .go.th ให้สอดคล้องกับหน่วยงาน แล้วให้ทาง ผู้มีอำนาจของกระทรวง/กรมต้นสังกัด เซ็นรับทราบว่าต้องการจดชื่อโดเมน

.IN.TH ใช้ทำเว็บไซต์ของบุคคลธรรมดาโดยทั่วไป ชื่อโดเมนจะใช้ชื่ออะไรก็ได้ ใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบขับขี่เป็นหลักฐานการจดทะเบียน

( .com .net .info .us .biz ไม่ต้องใช้เอกสารในการจดโดเมน)