image
  • Feb 02
  • 2019

เอกสารที่ต้องใช้จดโดเมน

  • by Admin
  • 100
  • 70

เอกสารที่ใช้ในการจดโดเมน

.COM .NET .INFO .Biz .US .ORG  (ไม่ต้องใช้เอกสารในการจดทะเบียนโดเมน)

.CO.TH ใช้ทำเว็บไซต์ของบริษัท ห้างร้านโดยทั่วไป ซึ่งจะใช้ หนังสือรับรองบริษัท(ภ.พ.20) หรือ ใบทะเบียนการค้า(ทค.0401,พค.0401)

.OR.TH ใช้ทำเว็บไซต์ของส่วนราชการ และชื่อโดเมนต้องเป็นชื่อขององกร หรือตัวย่อของชื่อองค์กรนั้นๆ ต้องใช้สำเนาเอกสารทางราชการเป็นหลักฐานการจดทะเบียน เข่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งหน่วยงาน เป็นต้น

.AC.TH ใช้ทำเว็บไซต์ของสถานศึกษาต่างๆ ชื่อของโดเมนที่จดทะเบียนต้องเป็นชื่อของสถานศึกษานั้นๆ หรือชื่อย่อของชื่อสถานศึกษา ใช้สำเนาเอกสารการขออนุญาตก่อตั้งสถานศึกษาเป็นหลักฐาน

.GO.TH ใช้ทำเว็บไซต์ของส่วนราชการของประเทศไทย เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล เอกสารที่ใช้จะเป็นหนังสือที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งจะต้องระบุชื่อโดเมนเนม .go.th ให้สอดคล้องกับหน่วยงาน แล้วให้ทาง ผู้มีอำนาจของกระทรวง/กรมต้นสังกัด เซ็นรับทราบว่าต้องการจดชื่อโดเมน

.IN.TH ใช้ทำเว็บไซต์ของบุคคลธรรมดาโดยทั่วไป ชื่อโดเมนจะใช้ชื่ออะไรก็ได้ ใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบขับขี่เป็นหลักฐานการจดทะเบียน

( .com .net .info .us .biz ไม่ต้องใช้เอกสารในการจดโดเมน)

  • Share:

BizQSoft

Technical Team

Feb 02, 2019 - 04-30 PM

ติดต่อ Tel : 098-253-1845 Email : admin@bizqsoft.com